Αρχική Παρουσίαση Διοικητικό Συμβούλιο
Διοικητικό Συμβούλιο PDF Εκτύπωση E-mail

 

Η διοίκηση του Ι.Μ.Ε. Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. ασκείται από: α) τη Γενική Συνέλευση των εταίρων και β) το Διοικητικό Συμβούλιο. Η Γενική Συνέλευση ορίζει το Δ.Σ. και συγκαλείται τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, όπου εξετάζει τον απολογισμό και τον προγραμματισμό δράσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τουλάχιστον 4 φορές το χρόνο και έχει την ευθύνη διοίκησης της εταιρείας, υλοποίησης του προγραμματισμού, της οικονομικής διαχείρισης και επιλαμβάνεται όλων των θεμάτων που αφορούν στην λειτουργία της εταιρείας.

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Μ.Ε Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε έχει ως εξής:

  • Καββαθάς Γεώργιος, Πρόεδρος ΔΣ
  • Ασμάτογλου Γεώργιος, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος ΔΣ
  • Βαργιάμης Δημήτριος, Μέλος ΔΣ
  • Κουράσης Γιώργος, Μέλος ΔΣ
  • Λεκάκης Χαράλαμπος, Μέλος ΔΣ
  • Μπέλλας Αθανάσιος, Μέλος ΔΣ
  • Νάζος Ανδρέας, Μέλος ΔΣ